فروش زمین زراعی دیم وآبی

فروش زمین زراعی دیم وآبی

سه قطعه زمین کشاورزی که شامل دو قطعه زمین آبی به مساحت تقریبی یکی دوهکتار ودیگری سه هکتار فقط پول نقد کامل شامل ده درصد تخفیف درخرید

مشاهده کامل آگهی:

فروش زمین زراعی دیم وآبی