فروش زمین کشاورزی با مجوز گلخانه و  دارای 2 میلیارد وام آماده در پاکدشت ( شریف آباد )

فروش زمین کشاورزی با مجوز گلخانه و دارای 2 میلیارد وام آماده در پاکدشت ( شریف آباد )

فروش زمین کشاورزی با مجوز گلخانه و دارای 2 میلیارد وام آماده در پاکدشت ( شریف آباد )