فروش مزرعه پرورش ماهی درحومه صفادشت کرج

فروش مزرعه پرورش ماهی درحومه صفادشت کرج

فروش پرورش ماهی درصفادشت کرج مساحت 1400 متر سند6دانگ تعداد2استخر200و400 متری