مزرعه پرورش ماهی به ظرفیت 100 تن و ظرفیت نهایی 180 تن

مزرعه پرورش ماهی به ظرفیت 100 تن و ظرفیت نهایی 180 تن

مزرعه پرورش ماهی به ظرفیت 100 تن و ظرفیت نهایی 180 تن